جاودانهها

توانمندسازی و توسعه روستاهای کم برخوردار کشور

جاودانه ها

توانمندسازی و توسعه روستاهای کم برخوردار کشور

برنامه ریزی در راستای ارتقای توان معیشتی روستاها عامل تعیین کننده ای در پیشگیری از مهاجرت روستا به شهر است و حتی میتوان به مهاجرت معکوس هم امیدوار بود، توسعه و پیشرفت، اعتماد به نفس را در روستائیان ارتقا میبخشد.

دولت با توانمندسازی اقتصادی و  ایجاد اشتغال روستایی طی سال های اخیر گام نوینی در عمران و توسعه روستایی برداشته است. اشتغال و کسب و کار روستایی، به مراتب سرانه هزینه ای کمتری نسبت به کسب و کار در محیط شهری دارد و از طرفی مبارزه با محرومیت و کاهش فقر در خانوار های ساکن در روستا  هزینه کمتر برای دولت خواهد داشت.

با توجه به نام گذاری امسال به سال جهش تولید توجه به بهبود کسب و کار،توسعه زنجیره تولید تا مصرف، تشویق فعالان کسب و کار به سرمایه گذاری در روستا،کارآفرینی نوین، بومی سازی،  کیفیت بخشی و رقابت پذیری، تضمین خرید، ایجاد بازارچه های فروش مستقیم و آموزش مهمترین شاخص های توانمندسازی روستا از طریق اشتغال است.

روستاها کانون تولید و ارزش­ آفرینی هستند که متناسب با نیازها و توانمندی اقتصادی می­ توان، به تعبیه و ایجاد سایر صنایع و خدمات مرتبط با اقتصاد روستا برای استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدی و اشتغال­زایی روستایی پرداخت. بنابراین، می­ توان گفت روستا موتور محرکه سایر صنایع و جریان اقتصادی است که می­ تواند علاوه بر توانمند کردن بخش خصوصی،  تحول­ آفرینی در حوزه تولید و اشتغال­زایی با استفاده از ظرفیت­ های کارآفرینی و فناوری ­های برتر را بر اقتصاد روستا ایجاد نماید.