جاودانهها

ترویج زندگی اسلامی ایرانی

خدمات ما
ترویج زندگی اسلامی ایرانی

ترویج زندگی اسلامی ایرانی

خانواده تنها مرکز تربیت فرهنگ غنی اسلام است که به راحتی فرهنگ اسلامی می تواند در خانواده ها ترویج پیدا کند و این برگرفته ازسیره معصومین و قران است . یک خانواده که محکم ترین بنیان جامعه است باید منابع تعالیم فرهنگ اسلامی )قران ،حدیث،سنت(و همچنین شناخت اصول فرهنگ اسلامی مانند :وحدت ،ابدیت فرهنگ اسلامی ،جامع الطف بودن فرهنگ اسلامی ،را به خوبی بشناسد و تبین کند . ویژگی های فرهنگ اسلامی نسبت به دیگر فرهنگ ها عبارت است از قران کریم ،احکام ،سنت ،و.. که این ویژگی ها باعث می شود فرهنگ اسلامی به راحتی قابل انتقال باشد .فرهنگ اسلامی زیر بنای سبک زندگی اسلامی است یعنی فرهنگ اسلامی ترویج یابد سبک زندگی اسلامی هم شکل گرفتهاست پس باید ائل فرهنگ اسلامی را ترویج دهیم . مواردی که باعث خانواده سالم می شود :آموزش و گسترش فرهنگ عفاف و پایبندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاریهای - اجتماعی خصوصاً از طریق رسانه ایجاد و توسعه مراکز آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج - و...